REGULAMIN SERWISU NOSTALGIKON.pl

Dział I - Wstęp

Art. 1

Niniejszy regulamin określa zasady działania strony internetowej, funkcjonującej horloges replica pod domeną ww.nostalgikon.pl
Dział I - Wstęp

Art. 1

Niniejszy regulamin określa zasady działania strony internetowej, funkcjonującej pod domeną Nostalgikon.pl oraz świadczenia i korzystania z Usług.

Nazwa Serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny, logo, elementy grafiki, znaki towarowe, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.

Art. 2

Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady działania platformy komunikacyjnej (serwisu społecznościowego), funkcjonującej pod domeną http://Nostalgikon.pl oraz świadczenia i korzystania z Usług. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Nostalgikon.pl jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis.replika rolex

Art. 3

Podmiotem prowadzącym Serwis jest Stowarzyszenie Miasta w Internecie, ul. Krakowska 11A, 33-100 Tarnów.

Art. 4

Każdy Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem oraz przestrzegania jego postanowień, a także przepisów obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Akceptacja regulaminu następuje w momencie zaznaczenia stosownego pola podczas rejestracji w serwisie. 

Dział II - Definicje

Art. 5

Pojęcia wymienione w Regulaminie, należy rozumieć następująco:

Administrator
Osoby wskazane przez podmiot zarządzający Serwisem.

Ban/Blokada
Blokada dostępu nałożona na Użytkownika za bezprawne złamanie postanowień Regulaminu.

Czarna Lista
Definiowana przez Użytkownika lista innych Użytkowników, którzy nie mają możliwości przeglądania jego profilu.

Dane 
Treści, w szczególności informacje, zdjęcia, wpisy, komentarze, które Użytkownik dobrowolnie umieszcza w Serwisie;

Dane Osobowe
Zgromadzone w ramach formularza rejestracyjnego  informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, przetwarzane przez Nostalgikon.pl w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w szczególności w Regulaminie Serwisu Nostalgikon.pl, jak również w celach operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem Serwisu oraz w innych celach wskazanych w odpowiedniej zgodzie udzielonej przez Użytkownika;

Konto
Strona/przestrzeń serwerowa Serwisu, udostępniona Użytkownikowi, na której Użytkownik może zamieszczać Dane, z którymi mogą się zapoznać inni Użytkownicy, które również może wykorzystywać Nostalgikon.pl na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie oraz stosownych zgodach danego Użytkownika;

Komentarz/Wpis
Tekst dodany przez Użytkownika w Serwisie

Materiały
Zdjęcia, teksty umieszczane przez Użytkowników

Nazwa Profilu/Loginu
ciąg znaków wprowadzonych przez Użytkownika w Serwisie, umożliwiający późniejszą identyfikację podczas korzystania z Serwisu.

Profil
Miejsce w serwisie, dostępne pod adresem www.Nostalgikon.pl, gdzie opublikowane są Dane wprowadzone przez Użytkownika.


Regulamin
Dokument określający zasady korzystania z Serwisu, w tym w szczególności prawa i obowiązki użytkowników oraz Serwisu wraz z załącznikami stanowiącymi jego integralną część;

Użytkownik
Osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację Regulaminu uzyskała dostęp do Usług. Użytkownikiem może być również osoba fizyczna małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego;


Umowa
Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta między Użytkownikiem a Nostalgikon.pl z chwilą akceptacji Regulaminu przez Użytkownika, o treści odpowiadającej treści Regulaminu.

Dział III - Rejestracja i zasady korzystania z Serwisu

 

Art. 6

Użytkownikiem Serwisu może być każda osoba fizyczna, która ukończy proces rejestracji oraz zaakceptuje treść Regulaminu w całości.

Art. 7

Rejestracja w Serwisie polega na poprawnym wypełnieniu formularza znajdującego się na stronie:http://www.Nostalgikon.pl/.

Art. 8

Podczas procesu rejestracji Użytkownik zobowiązany jest do podania aktualnych i prawdziwych danych, a także do ich aktualizacji w przypadku wystąpienia zmian.
 

Art. 9

Pozytywne ukończenie procesu rejestracji oznacza zawarcie Umowy na czas nieokreślony na korzystanie z wybranych bezpłatnych funkcjonalności Serwisu. Po dokonaniu weryfikacji Konta, Użytkownik uzyskuje pełny dostęp do wszystkich bezpłatnych funkcjonalności Serwisu.

Art. 10

Zarejestrowany Użytkownik Serwisu, ma prawo do:
a. posiadania własnego Konta i Profilu w Serwisie,
b. zmiany i usunięcia swoich danych za pomocą opcji Konta,
c. przeglądania Profili innych Użytkowników, a także głosowania na profile i zdjęcia,
d. wysyłania Wiadomości prywatnych, a także komentowania profili i zdjęć,
e. wypowiadania się na forum, czacie i w grupach.

Art. 11

Niedozwolone jest:
a. używanie wulgaryzmów i zwrotów powszechnie uważanych za obraźliwe, a także w jakikolwiek sposób naruszających godność,
b. umieszczanie materiałów pornograficznych,
c. promowanie stron internetowych nie związanych z serwisem Nostalgikon.pl,
d. wielokrotne umieszczanie Materiałów niezgodnych z regulaminem,
e. używanie programów (botów) generujących zapytania do serwerów Nostalgikon.pl. Wszelkie tego typu działania mogą zostać uznane jako atak DoS (Denial of Service). Wyjątek stanowią programy używające oficjalnego API Serwisu,
f. rozsyłanie spamu,
g. umieszczanie treści i materiałów o charakterze komercyjnym bez pisemnej zgody podmiotu prowadzącego Serwis.

Dział IV - Konto

Art. 12

Użytkownik może posiadać maksymalnie 1 Konto w Serwisie.

Art. 13

Przekazywanie hasła do Konta osobom trzecim jest zabronione.

Art. 14

Z Konta może korzystać wyłącznie Użytkownik. Zabronione jest zakładanie i używanie kont przez 2 lub więcej osób jednocześnie.

Art. 15

Użytkownik ma prawo do usunięcia Konta samodzielnie bądź kontaktując się z Administratorem Serwisu. Usunięcie konta powoduje rozwiązanie Umowy z Serwisem. 

Art. 16

W przypadkach łamania postanowień niniejszego Regulaminu Konto Użytkownika może zostać usunięte.

Art. 17

Konta zablokowane w trybie art. 16 nie mogą zostać usunięte przez Użytkownika.

Art. 18

Konta nieużywane przez 48 miesięcy od ostatniego zalogowania mogą zostać usunięte.

Art. 19

W przypadku rozpoczęcia procedury przewidzianej art. 18, Użytkownik zostanie poinformowany o zamiarze usunięcia Konta przez Administratora serwisu. W razie braku sprzeciwu w ciągu 30 dni, Konto zostaje usunięte.

Art. 20

Śmierć użytkownika powoduje rozwiązanie Umowy z Serwisem.

Art. 21

W przypadku wystąpienia okoliczności art. 20 Konto zostaje zablokowane, a następnie usunięte z serwisu po 30 dniach od nałożenia blokady.

Dział V - Materiały Użytkownika

Art. 22

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za Materiały umieszczane w Serwisie, w szczególności zdjęcia, teksty.

Art. 23

Serwis w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności za nieautoryzowane wykorzystanie przez osoby trzecie umieszczonych w Serwisie Materiałów. Wszelką odpowiedzialność ponosi Użytkownik.

Art. 24

Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za materiały umieszczane przez Użytkowników, jednakże dołoży wszelkich starań, aby usuwać/blokować materiały niezgodne z Regulaminem.

Art. 25

Użytkownik akceptując Regulamin oświadcza, że posiada pełnię praw do zamieszczanych przez siebie Materiałów oraz zgodę osób trzecich na publikację w przypadku, gdy osoby trzecie występują w Materiałach.

Art. 26

Administrator Serwisu ma prawo do zmniejszania/kompresowania Materiałów Użytkownika, a także do ich wykorzystywania w treściach reklamowych oraz aplikacjach związanych z serwisem Nostalgikon.pl na innych urządzeniach niż komputer np. na telefonie, tablecie, czy telewizorze. Nie ma też obowiązku informowania Użytkownika o tym fakcie.

Art. 27

Administrator ma prawo do weryfikacji autentyczności Materiałów w dowolnym czasie.

Art. 28

Zdjęcia zebrane w trybie art. 27 zostaną użyte wyłącznie do celów weryfikacji.

Art. 29

Niezastosowanie się do poleceń Administratora w trybie art. 27 skutkuje usunięciem konta.

 

Dział VIII - Postanowienia końcowe

Art. 30

Regulamin wraz z jego załącznikami dostępny jest w aktualnej wersji pod adresem

Art. 31

Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili, informując o tym Użytkowników zgodnie z wymaganiami określonymi przepisami w tym zakresie. Użytkownik, który nie montblanc replica akceptuje zmian Regulaminu, ma prawo do rozwiązania Umowy w ciągu 30 dni od daty zmiany postanowień Regulaminu poprzez usunięcie Konta (do tego czasu obowiązuje go niezmieniona forma regulaminu)l oraz świadczenia i korzystania z Usług.

Nazwa Serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny, logo, elementy grafiki, znaki towarowe, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.